Studier

Studerande vid Högskolan för elektroteknik kan avlägga teknologie kandidatexamen och diplomingenjörsexamen. En begåvad studerande kan efter avlagd diplomingenjörsexamen söka till högskolans doktorandprogram, där studierna leder till teknologie doktorsexamen. Doktorandprogrammets studier är främst forskning som görs inom de forskningsområden som högskolans professorer inriktat sig på.

Vid högskolan för elektroteknik studerar man automations- och systemteknik, bioinformationsteknologi, elektronik, elektroteknik och telekommunikationsteknik.

Hur är det att studera vid Högskolan för elektroteknik? Vad gör gillena? Vad har studerandena för erfarenheter? Hur går det med byggandet av Finlands första satellit?
Bekanta dig högskolans studerande och deras liv.

Se också


Övrig utbildning

Högskolan erbjuder förutom undervisning för grundexamen och forskarutbildning också annan utbildning. En del av utbildningen är avgiftsbelagd, medan en del är avgiftsfri. Mer ingående information om utbildningarna som erbjuds får du på anordnarens egna websidor.

Öppna universitetet

Öppna universitet vid Aalto-universitet ordnar kurser som uppfyller examensfodringarna och som är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning. Kursplatser erbjuds förutom på Öppna universitetets egna kurser också på kurser som hör till examensundervisningen. Läs mer på Öppna universitetets hemsida.

JOO-studier eller flexibel studierätt

JOO-studier gör det möjligt för studerande vid andra universitet att studera vid Högskolan för elektroteknik. I webbtjänsten för flexibel studierätt kan du bekanta dig med anvisningarna och principerna för JOO-studier (t.ex. utbud, ansökningstid och beviljningstid): www.joopas.fi.

Fristående studierätt för enskilda kurser

Den som har avlagt en högre högskoleexamen vid ett finländskt universitet har rätt att komplettera sina studier genom att vid ett universitet avlägga kurser som hör till undervisningsplanen. Ansökningar för fristående studier kan lämnas in kontinuerligt. Fristående studier är avgiftsbelagda.

LUMA-verksamhet

Målet med LUMA-verksamheten är att på alla stadier stöda och främja undervisningen i och inlärningen av naturvetenskap, matematik och teknik, samt att stöda och främja barn och ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Högskolan för elektroteknik erbjuder bland annat kurser i rymdteknik och mikro- och nanoteknik för gymnasieelever.

I högskolans utrymmen fungerar också ett naturvetenskapligt laboratorium som används av högstadier och gymnasier, samt ett laboratorium för biokonst. Läs mer


Nyheter

Evenemang

Visa mera