Institutioner och enheter

Högskolan för elektroteknik utgörs av fem institutioner, samt Skoggård Radioforskningsinstitut och centret för mikro- och nanoteknologi Micronova där man samarbetar med VTT.


Institutionen för mikro- och nanoteknologi

research_pics_nano.jpg

I forskningsstrategin för institutionen för mikro- och nanoteknologi ingår att vara en internationellt betydande forskningsenhet för mikroteknologier, nanoteknik, kretsteknik och fotonik. Ett av de prioriterade områdena inom forskningen är halvledare, särskilt i III-nitriter och i komponenter för optoelektronik som framställs av dessa material. Andra forskningsområden som utvecklas är olika sensorer, mikrosystem och fluidik.

Genom att utnyttja infrastrukturen för mikro- och nanoforskningscentret Micronova har man satsat på utvecklade produktionsmodeller för teknologi för halvledare så som MOCVD och ALD samt på processande av komponentstrukturer. Från och med början av år 2007 har man också satsat mycket på fotonik dvs. integrerade optiska kretsar och optiska fibrer. Enheten förhåller sig mycket positivt och uppmuntrande till grundande och utvecklande av nya företag inom branschen. Enheten har ett fungerande nätverk och vinnlägger sig om att främja hela Micronova-forskningsgemenskapens framgång.

Direktör: professor Harri Lipsanen

Mer information:


Institutionen för radiovetenskap och radioteknik

research_pics_rad.jpg

Institutionen för radiovetenskap och radioteknik utbildar motiverade sakkunniga inom området radiovetenskap och radioteknik. Dessa sakkunniga har kompetens för att utveckla nya applikationer inom industrin och den offentliga sektorn, men de kan också komma fram med nya vetenskapliga rön. Forskningen vid institutionen går in för att förbättra livskvaliteten, förstå omgivningen och utveckla helt nya forskningsområden och applikationer.

Radiovetenskap och radioteknik omfattar ämnesområden från elektromagnetiska fält och vågor till RF-kretsar och RF-system.

Direktör: Professor Antti Räisänen

Mer information:


Institutionen för signalbehandling och akustik

research_pics_spa.jpg

Verksamhetsområdet för institutionen för signalbehandling och akustik är digital signalbehandling och ljudteknik i sin helhet. De centrala tillämpningsområdena i forskningen är:

 • trådlös datakommunikation
 • behandling av mångfaldiga signaler och signaler från flera olika kanaler
 • skapande av modeller för signaler
 • talkommunikation och modeller för ljudkällor
 • audioteknik
 • olika delområden inom akustik.

Metodutvecklingen baserar sig på djupt teoretiskt kunnande i kombination med ingående kännedom om tillämpningsområdena. Institutionen har utmärkta akustiska forskningsutrymmen som är unika i Finland. Forskningen i implementeringsmetoder inom digital signalbehandling stöder metodutvecklingen och det experimentella arbetet i de tillämpande branscherna.

Signalbehandling består av flera olika tillämpningsområden och det är en av nyckelteknologierna i datakommunikationssystemen, i fusionerade och intelligenta system. Akustik i vid bemärkelse uppfattas som olika ljudfenomen och teknologi i anslutning till dem. I teknologin tillämpas också signalbehandling.

Vid institutionen har forskningen inom mätningsteknik under den senaste tiden fokuserat på bl.a. mätningsteknik för LED, infraröd- och fluorescensmätningar samt grundfrågorna inom geometrisk optik.

Direktör: Professor Jorma Skyttä

Mer information:


Institutionen för elektroteknik och automation

research_pics_elen.jpg

Den nya institutionen för elektroteknik och automation inleder sin verksamhet 1.1.2014 när institutionerna för automations- och systemteknik, elektronik och elektroteknik går samman.

Den nya institutionen är en miljö där forskare och ingenjörer från olika områden kan samverka och samarbeta över de traditionella gränserna, ta sig an de mest utmanande vetenskapliga och tekniska problem, erbjuda förstklassig utbildning och producera välfärd för samhället.  Vår branschövergripande grupp bidrar till den vetenskapliga och tekniska kunskapen genom att kombinera sakkunskap om mikrosystem, elektroteknik och automation.  Vår uppgift är att utveckla samhället genom innovationer, utbildning och forskning på högsta internationella nivå.

Forskningen vid institutionen har fokus på fyra områden

 • kraftsystem och omvandling
 • reglering, robotik och autonoma system
 • välbefinnande och intelligenta boendemiljöer
 • industriell elektronik och informatik

I området för välbefinnande och intelligenta boendemiljöer ingår bl.a. hälsovårdsteknologi och belysningsteknik.  Forskningsområdena inom institutionen motsvarar synnerligen väl forskningsobjekten för Högskolan för elektroteknik.

Direktör: Professor Jorma Kyyrä

Mer information:


Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

research_pic_comnet.jpg

Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik forskar och ger högsta undervisning i:

 • kommunikations- och nätverksteknik
 • kommunikations- och teletrafikteori och kommunikationstjänster och protokoll
 • nätverksverksamhet

Vid institutionen utvecklar vi teorier, fastställer och genomför experimentellt nya lösningar, skapar modeller för fenomen och funktioner samt bedömer tekniker och lösningar utgående från människans behov och företagsverksamhetens synvinkel. Inom den närmaste framtiden är de prioriterade områdena tekniker och system för nya trådlösa nät samt framtidens internet.

Direktör: Professor Riku Jäntti

Mer information:


Skoggård (Metsähovi) radioforskningsinstitut

research_pics_metsahovi.jpg

Skoggård radioforskningsinstitut, beläget i Kyrkslätt ca 30 km från Otnäs campus, är en fristående institution. Verksamheten på institutet inleddes år 1974 och dess uppgift är att:

 • bedriva forskning inom radiovetenskapens, radioastronomins och rymdteknikens områden
 • meddela undervisning på området bl.a. genom att erbjuda möjligheter till forskning samt handledning för forskningsarbeten avsedda som lärdomsprov
 • främja forskningens och tillämpningarnas utveckling i vårt land
 • upprätthålla och utveckla det nationella och internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

I Skoggård finns Finlands enda teleskop som används för radioastronomisk forskning och dess diameter är 13,7 meter och det har placerats in i en skyddskupa. Radioteleskopet används 24 h i dygnet året runt och producerar radioastronomisk observationsdata bl.a. för kvasarforskning och solforskning.

Direktör: Joni Tammi

Mer information:


Aalto Nanofab / Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur inom mikro- och nanoteknik och ägs gemensamt av VTT och Aalto-universitetet. Aaltos andel av Micronova kallas Aalto Nanofab.

Nanofab utvecklar innovativa, möjliggörande teknologier och tillämpar dem i praktiska mikro- och nanosystem. De erbjuder lösningar inom bl.a. branscherna för energieffektivitet och förnybara energiteknologier.

Vid Högskolan för elektroteknik utnyttjas Nanofab av institutionen för mikro- och nanoteknik, av institutionen för radiovetenskap och -teknik samt av institutionen för elektronik.

Direktör: Mika Koskenvuori

Micronova webbsidor

Kontaktinformation

micronova-winter_evening_1.jpg 

Sidansvarig: viestinta-elec [at] aalto [dot] fi (Aalto-yliopiston viestintä) | Senast ändrad: 30.03.2017.