Tutkinnot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa voi suorittaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon sekä jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnon.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka suuntautuvat teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtaa neljästä pääaineesta koostuva sähkötekniikan kandidaatttiohjelma. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on neljä. Jatko-opiskelijat kuuluvat Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan, joka koostuu 30 tutkimusalasta.


Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Tarkempaa tietoa tutkinnon rakenteesta ja sisällöstä löytyy Intosta ja opinto-oppaista.

Kandidaattiohjelmaan valitut saavat opinto-oikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon. Kolmivuotinen kandidaattiohjelma antaa valmiudet diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen. Opintojen sisältö määräytyy hakukohteen, opiskelijan mielenkiinnon ja diplomi-insinöörin tutkintoa suoritettaessa myös kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuaineen perusteella.

Korkeakoulumme kandidaattiohjelmassa on kolme hakukohdetta:

 • Automaatio- ja informaatioteknologia
 • Bioinformaatioteknologia
 • Elektroniikka ja sähkötekniikka

Lisää tietoa korkeakouluun hakemisesta löytyy Aalto-yliopiston hakusivustolta (aalto.fi/studies)

Kandidaattiohjelman rakenne

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat:

 • perusopinnoista (65—70 op.), johon sisältyy koulutusohjelman määrittelemiä kursseja, Aalto-opintoja sekä pakolliset kielikurssit;
 • pääaineen opinnoista (60—65 op.), johon sisältyy kandidaatin työ ja seminaari (10 op);
 • sivuaineeen opinnoista (20—25 op.); sekä
 • vapaasti valittavista opinnoista (25—30 op.), johon voi sisällyttää esimerkiksi lisää perus- tai pääaineopintoja tai toisen sivuaineen.

Tutkinnon antamat valmiudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin;
 • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
 • valmiudet ymmärtää ja eritellä tekniikan vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä;
 • kyky yhteistyöhön ja päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn;
 • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä;
 • riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin.


Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Tarkempaa tietoa tutkinnon rakenteesta ja sisällöstä löytyy Intosta ja opinto-oppaista.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot koostuvat:

 • tieteen metodiikan opinnoista (10 op)
 • kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman tutkinto-ohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli (20 + 20 + 20 op)
 • vapaasti valittavista opinnoista (vähintään 20 op) sekä
 • diplomityöstä (30 op).

Aine- ja syventävät opinnot sisältyvät moduuleihin. Erikoismoduuli (20 op) voi olla korkeakoulun vahvistama moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisältö vahvistetaan korkeakoulussa.

Tutkinnon antamat valmiudet

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • tutkinto-ohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvä tuntemus;
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen;
 • valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta;
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
 • hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin.


Jatkotutkinnot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa suoritetaan jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa suoraan ylemmän perustutkinnon jälkeen suorittamatta ensin lisensiaatin tutkintoa.

Kaikki korkeakoulun tohtorikoulutettavat (eli jatko-opiskelijat) kuuluvat Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan. Ohjelma on perustettu 1.1.2011. Sähkötekniikan tohtoriohjelma koostuu 30 tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä koulun laitokset ja erillisyksiköt.

Tohtoriohjelmalla on johtaja, joka vastaa ohjelman toiminnasta sekä kehittää ja koordinoi tohtorinkoulutusta korkeakoulussa. Korkeakoulussa on myös tohtorinkoulutusneuvosto, jonka puheenjohtajana tohtoriohjelman johtaja toimii.

Tietoa tohtoriopiskelijoille (into.aalto.fi)

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää